تبلیغات
در جستجوی حق - شیعیان مشرک؟؟؟؟؟؟؟؟

شیعیان مشرک؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاه وهابیون:
زیارت قبور شرک است. زیرا هیچ دلیلی بر جواز آن نیست. و شیعیان مشرک اند چون قبور را زیارت می کنند.

اما پاسخ ما:
زیارت قبور جایز است و دلیل برای این ادعا از روایات اصلی اهل سنت:

1- سلیمان بریده از پدرش، از پیامبر اکرم نقل کرده است: "شما را از زیارت قبور نهی کردم، آگاه باشید که از این به بعد قبور را زیارت کنید.)** صحیح مسلم، جلد3صفحه65 دارالفکر**

2- ابن مسعود از پیامبر نقل می کند: "آگاه باشید، از این پس قبور را زیارت کنید؛ چرا که شما را نسبت به دنیا بی اعتنا می سازد و آخرت را به یاد می آورد".** سنن ابن ماجه جلد1صفحه501**

3- رسول اکرم فرمودند: "نهی کردم شما را از زیارت قبور پس از این به بعد زیارت کنید".** احیاء علوم الدین، غزالی جلد1 باب فضیله مدینه الشریفه علی سائر البلاد**

4- حدثنا محمدبن فضیل عن ابی سنان عن محارب بن دثار عن ابن بریده عن ابیه قال:" قال رسول الله: "همانا نهی كردم شما را از زیارت قبور از این به بعد زیارت كنید آنان را"".** المصنف لابن شیبه ج3ص223- باب من رخص فی زیاره القبور انتشارات دارالفكر**

5- حدثنا عبدالرحیم بن سلیمان عن یحیی بن الحارث عن عمروبن عامر عن انس بن مالك قال: "زمانی نهی می نمود رسول خدا از زیارت قبور ولی روزی فرمودند: "زیارت كنید قبور را"".** المصنف لابن شیبه ج3ص223- باب من رخص فی زیاره القبور انتشارات دارالفكر**

6- حدثنا یزیدبن هارون عن حمادبن زید حدثنا فرقدالسنجی حدثنا جابربن یزید مسروق عن عبدالله قال: "قال رسول الله: (من نهی كردم شما را از زیارت قبور پس همانا خداوند به محمد (ص) اجازه داد در زیارت قبر مادرش؛ پس شما نیز مردگانتان را زیارت كنید زیرا شما را به یاد آخرت می-اندازد. ** المصنف لابن شیبه ج3ص224- باب من رخص فی زیاره القبور-انتشارات دارالفكر**

7- اخبرنا ابوعبدالله الحافظ؛ حدثنا ابوالعباس محمدبن یعقوب؛ حدثنا الربیع بن سلیمان؛ اخبرنا عبدالله بن وهب؛ اخبرنی اسامه بن زید أن محمد بن یحیی بن حبان الانصاری أخبره؛ أن واسع بن حبان حدثه أن اباسعید الخدری حدثه أن رسول الله قال: "نهی نمودم شما را از زیارت قبور پس زیارت كنید از این پس قبور مردگانتان را زیرا در آن برای شما عبرتی است". ** السنن الصغیر بیهقی ج1ص313- باب زیاره القبور- دارالكتب العلمیه**

8- أخبرنا ابوبكر و ابو زكریا و ابوسعید قالوا: حدثنا ابوالعباس قال أخبرنا الشافعی قال أخبرنا مالك عن ربیعه بن ابی عبدالرحمن عن ابی سعید الخدری عن رسول الله: "نهی نمودم شما را از زیارت قبور پس زیارت كنید." ** معرفه السنن و آلاثار عن امام الشافعی- ج3ص204-دارالكتب العلمیه**

9- سمهودی ( یكی از نویسندگان بزرگ اهل سنت) در كتاب وفاءالوفا خویش در بیان ورود به مدینه برای زیارت قبر رسول الله آدابی ذكر می نماید از قبیل: "زمانی كه در راه مدینه به آثاری رسیدی كه منسوب بود به پیامبر اكرم پس زیارت نما آنرا؛ و متبرك كن خویش را به نماز در آن" ** وفاءالوفا ج3-4ص390- داراحیاء التراث العربی**

10- قال رسول الله ص: نهی نمودم شما را از زیارت قبور پس از این به بعد زیارت کنید قبور را". ** فتح الباری فی شرح البخاری ج3ص148 دارالمعرفه**

[ چهارشنبه 17 فروردین 1390 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ شهر بانو ]